lanthilda: (colbert)
[personal profile] lanthilda
Дивилась тут по роботі, кого за останній час занесли в "чорний список" рабовласників, і набачила цікавий графік про емігрантський склад сучасної Бразилії (= ті, хто живе у статусі легального іноземця, всього їх було близько 940 тисяч у 2012р):

Screen Shot 2014-01-06 at 6.35.50 AM

З португальцями все ясно, з японцями відносно теж (в Бразилії найбільша у світі японська діаспора), в іспанців криза, італійці здивували, китайці, дякувати Богу, теж...

Моя мама дуже здивувалась, що в Бразилії досі існує рабство. Причому, не тільки десь на загублених у просторі і часі фазендах, а в самому центрі Сан-Пауло - (в основному, болівійці) шиють за 50 центів, а то і задурно, дорожезні "брендові" шмотки для такої самої "еліти". Буває і зовсім треш - керують рабами-болівійцями китайці... 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lanthilda: (Default)
lanthilda

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:35 am
Powered by Dreamwidth Studios