lanthilda: (Default)
[personal profile] lanthilda
Українська Кашоейрінья

Я довідався про те, що українська мова серед наших співвітчизників у Бразилії занепадає, а деякі старі діалекти зовсім зникають, і прагнув встигнути їх почути, - розповідає пан Адріан Лепкий. – А ще – показати реальне тамтешнє життя   без прикрас, адже більшість українських переселенців живуть у селах і змушені важко працювати. Обрав Кашерінню – найменш розвинену, найбіднішу околицю українських поселенців у Бразилії. Уявіть собі картину: мобільний зв’язок у тих краях відсутній, радіо – ФМ – також, а дорога закінчується рікою й далі не продовжується. Телефон, один на всіх, висить на стовпі в центрі села, це єдиний контакт людей зі світом. До нього можна підійти й зателефонувати, коли ж телефонують комусь із мешканців Кашерінні, мусить хтось проходити повз і почути дзвінок, запитати, кого потрібно, і покликати потрібну людину. Якщо особа перебуває далеко, їй телефонують пізніше, поінформувавши про час дзвінка. Поштові повідомлення до Кашерінні не доходять: якщо й надсилають якусь кореспонденцію, її адресують лише на церкву. Відтак служителі храму, які проводять суботню школу, відносять кореспонденцію адресату. Однак мало хто пише туди листи: мешканці села роками не контактують з родичами…


Багато фоток на Флікрі
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lanthilda: (Default)
lanthilda

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:33 am
Powered by Dreamwidth Studios