lanthilda: (Default)
[personal profile] lanthilda
В одної знайомої москвички колись зламалась пралька. Вона безнадійно провозилась кілька годин і в нервах пішла до сусідки - каже, а, вона мені вічно пропонує послуги по привороту мужиків, то от хай машинку краще справить, бо дістала. Справила. Потім ми пили пиво, і знайома каже: "Ти дивись, у цій Бразилії магія в повітрі літає, он аж пральку пробрало".

Відкриваю щойно газету. Не палп фикшн, а нормальну. Згадую Маріну:"Таємниця голів. Де знайшли голови".
В інформаційну епоху в одному з найбільших мегаполісів світу за кілька днів серед білого дня на входах будинків розклали вісім черепів. Сьогоднішній з"явився прямо на Паулісті, на вході у будинок посольства Південної Африки. І він там пролежав від восьмої ранку до четвертої, аж поки поліція не забрала. Народ ходив, питався, що за інсталяція, фотки робив.

Інші на днях поклали перед мормонськими церквами і перед консульствами Чехії і Росії. Поліція спокійненько пояснює: "Виглядає на духовну роботу (прим.пер. тут це так і називають - духовною і роботою). Спосіб, у який підкинули черепи під посольства і церкви, вказує на замовлену ворожбу для отримання влади. А оскільки не було типових місцевих атрибутів типу свічок, дохлих тварин і їжі, це вказує на європейське походження "роботи". Афро-бразилійські макумби не послуговуються залишками людського тіла.

Заспокоїли, що черепи старі, десь накопані.

Стаття закінчується оптимістичним "таємниця продовжується". Квест, однако...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lanthilda: (Default)
lanthilda

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:32 am
Powered by Dreamwidth Studios