lanthilda: (Default)
[personal profile] lanthilda
Літом у нас дощі зазвичай пообіді. Дощі це коли за 10-15 хвилин із вулиці робиться отаке:

Screen Shot 2013-03-08 at 7.31.42 PM

Сьогодні так було, вчора. 240 км заторів по місту і тд. Мене фізично не зачіпає, бо ходжу на роботу пішки і живу на горі. Ну, з ніг рікою може збити, якщо в "дощ" спробувати дорогу перейти (плавалі-знаєм).

Зато кілька днів тому у трансформатор коло мого будинку попала блискавка і спалила замки в під'їзді і гаражі. Думаю, нічого собі - не мала більше куда попасти посеред мегаполісу. А сьогодні от вона попала у трансформатори від метро і зіпсула рух на двох лініях.

Полізла читати про місцеві блискавки. Виявляється, Бразилія світовий чемпіон по блискавках - за рік гине сто людей і робиться шкоди майже на півмійльона доларів. В Сан-Пауло минулого року їх "випало" в районі 15 штук на квадратний кілометр.

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lanthilda: (Default)
lanthilda

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 01:28 am
Powered by Dreamwidth Studios