lanthilda: (Default)
[personal profile] lanthilda
Колись писала, що в Сан-Пауло з 2007 року за законом, відомим як Чисте Місто заборонена уся зовнішня реклама встановлені ліміти розмірів фасадних вивісок з назвами. Тепер-от назад трошки реклами буде... 

Щоб позбутись роботи за доглядом автобусних зупинок і електронних годинників, міськрада придумала їх "віддати" приватним компаніям. Ті їх митимуть-ремонтуватимуть, і за це зможуть здавати місце на рекламу (крім цигарок і алкоголю). Враховуючи, що це єдиний вид зовнішньої реклами в мегаполісі, попит буде шалений. Теоретично, на нових зупинках буде розклад руху транспорту, а на електронних годинниках-градусниках (більшість з яких зараз показує або ЕРРОР або взагалі щось ліве) ситуація на дорогах... Ще теоретично, частина коштів за рекламу йтиме на утримування громадських туалетів. Годинники робитимуть аж французи (?). 

Краса неземна буде отака:

13026489


Цікаво, що вийде на практиці...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lanthilda: (Default)
lanthilda

March 2014

S M T W T F S
      1
2 345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

  • Style: Indil for Ciel by nornoriel

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 25th, 2017 09:34 am
Powered by Dreamwidth Studios